EU OP

Výzkumné programy Dopravního VaV centra (CDV PLUS)

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., (CDV)

je jedinou vědeckovýzkumnou veřejnou institucí v působnosti Ministerstva dopravy (MD). Bylo zřízeno v roce 1992, jako nástupce českých pracovišť VÚD v Žilině a od roku 2007 je veřejnou výzkumnou institucí. Základním posláním CDV, odborně nezávislé organizace, je výzkumná, vývojová a expertní činnost s celostátní působností pro všechny obory dopravy, veřejný i komerční sektor a zajišťování servisních činností pro MD a další orgány a organizace státního, veřejného i soukromého sektoru. Je držitelem certifikátu systému managementu jakosti ČSN EN ISO 9001:2001. CDV zaměstnává více než 150 pracovníků, odborníků ze všech oborů dopravy. www.cdv.cz

Výzkumné programy

 

Výzkumný program: 1. Hloubková analýza dopravních nehod

Vedoucí výzkumného programu: Ing. Josef Andres

Účelem hloubkové analýzy dopravních nehod (dále HADN) na pozemních komunikacích je zjištění jejich skutečných, detailních příčin za účelem jejich postupné eliminace. HADN slouží k objektivní identifikaci, analýze a posléze i k řešení příčin  častých dopravních nehod v oblasti infrastruktury, vozidla i lidského faktoru. Podrobnější vyšetřování (hloubková úroveň) nabízí možnost pochopení souvislostí vedoucí k dopravním nehodám, reakce vozidla na náraz a přesný sled událostí, resp.  postup, jak účastníci provozu utrpěli zranění. Praktickým sběrem dat o dopravních nehodách na místě, a jejich následnou analýzou bude vytvořena dostatečně velká a průkazná databáze informací. Budou kompletována data týkající se všech tří  rozhodujících činitelů, tzn. člověka, resp. účastníků dopravních nehod, technického stavu vozidel a dopravní infrastruktury. 

Článek: Bouračky jinýma očima  [ 199,11 KB]

 VP1

 

Výzkumný program: 2. Humánní synergie v dopravě

Vedoucí výzkumného programu: Ing. Petr Šenk, Ph.D.

Sociologie mobility je moderní vědecký obor, jenž pojednává o kvalitativních i kvantitativních charakteristikách dopravy osob a jejích vazbách na kvalitu života obyvatel. Studuje trendy ve společnosti, které se významně podepisují na sociálním i prostorovém uspořádání světa (land use). Přestože zde je zřetelná vazba na disciplíny jako sociologie, geografie, či urbanismus, není na žádné vysoké škole v ČR sociologie mobility zařazena jako samostatný předmět. CDV je jediným vědeckovýzkumným pracovištěm v ČR, které se tomuto oboru soustavně již několik let věnuje a patří mezi evropskou špičku.

 VP2

Tvorba strategií snižování negativních deprivací periferních oblastí pomocí nástrojů plánování dopravní infrastruktury a obslužnosti  [ 2,01 MB]

 

Výzkumný program: 3. Bezpečnost v silničním provozu

Vedoucí výzkumného programu: Ing. Pavel Tučka

Úpravou silniční infrastruktury lze kladně ovlivnit dopravní nehodovost. Modernizace pozemních komunikací by měla být v souladu s optimálními potřebami. Z tohoto důvodu je třeba v rámci programu Bezpečnost v silničním provozu zkoumat tento optimální stav.Program řeší: bezpečné utváření pozemních komunikací, systematické řešení nehodovýchl okalit, zpracování technických podmínek a metodických pokynů v oblasti organizace a řízení dopravy, hodnocení efektivnosti realizací bezpečnostního auditu a bezpečnostní inspekce, hodnocení dopadů staveb infrastruktury na bezpečnost silničního provozu a sledování dopravního proudu, modelování dopravy a dopravní značení.

VP3 

Evropská a tuzemská legislativa  [ 181 KB]
Funkce a vlastnosti retroreflexních folií z hlediska uživatelů  [ 1,80 MB]
Kolorimetrický trojúhelník - CIE - konstrukce  [ 167,27 KB]
Kolorimetrický trojúhelník - CIExy1931  [ 111,83 KB]
Proč plné krychlové hranoly  [ 9,39 MB]
Publikace: CIE15 (2004)  [ 4,85 MB]
Retroreflexní fólie  [ 252,50 KB]
Základní principy viditelnosti dopravního značení  [ 3,18 MB]

 

Výzkumný program: 4. Dopravní infrastruktura

Vedoucí výzkumného programu: Ing. Josef Stryk, Ph.D.

Dopravní infrastruktura je základním kamenem dopravního sektoru. Kvalitní a trvanlivé vozovky, mosty a tunely jsou nezbytným předpokladem pro zajištění plynulé a bezpečné dopravy. Výzkum dosud používaných i nových materiálů a uplatnění nových laboratorních zkoušek a diagnostických metod v oblasti dopravní infrastruktury je proto nezbytný. Mezi cíle výzkumného programu patří v první řadě vybudování laboratoří a střediska pro výzkum progresivních a nových materiálů používaných při výstavbě a údržbě objektů dopravní infrastruktury, včetně uplatnění recyklace. Dále budou využívány nové technologie a metody používané při nedestruktivní diagnostice těchto objektů a následném hodnocení jejich technického stavu. Dílčí cíle povedou k vytvoření efektivního systému hospodaření s vozovkami pozemních komunikací.

VP4

 

Výzkumný program: 5. Doprava a životní prostředí

Vedoucí výzkumného programu: RNDr. Jiří Huzlík

Prudký nárůst přepravních výkonů a množství osobních i nákladních vozidel na našich komunikacích se odráží ve zvyšující se zátěži životního prostředí. Tento vývoj si vyžaduje komplexní přístup k řešení vznikajících problémů, proto je nutné prohloubit vzájemnou spolupráci odborných pracovišť mezi sebou i s vysokými školami. Strategickým záměrem v oblasti problematiky dopravy a životního prostředí je soustředit pozornost na hluk z dopravy, znečištění ovzduší, znečištění podzemních i povrchových vod, půdy, bioty, atd. Dalšími negativními prvky, které jsou předmětem výzkumu, jsou zábor půdy dopravní infrastrukturou a fragmentace krajiny. Výzkum je založen na špičkovém vybavení pracoviště, mezi něž patří například vyspělá vzorkovací technika pro ovzduší, moderní vybavení jak hardwarové, tak softwarové v oblasti měření hluku a přístroje pro organickou chemickou analýzu – plynový chromatograf s hmotnostní detekcí. V rámci programu bude soustředěna hlavní pozornost na dovybavení laboratoří zařízením pro anorganickou alýzu (ICP/MS), terénní analýzu plynů a rozšíření hlukoměrné techniky. Cílem tohoto zkvalitnění vybavenosti pracoviště je rozšíření možností dalšího výzkumu tak, aby vyústil v certifikované metodiky kvantifikace dopadů různých aspektů dopravy na životní prostředí.

VP5

kontakt

cdv

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

úvod   |   výzkumné programy   |   akce   |   vizualizace   |   tisk a média   |   kontakty   |   logo facebook
frantisek.vomacka@cdv.cz