EU OP

Témata diplomových prací

Analýza dat ze statistických radarů

Osnova:

Tématem je analýza dat ze statistických radarů, které dlouhodobě sbírají data o rychlosti projíždějících vozidel. V bakalářské práci by měla být provedena rešerše tématu (rychlost a bezpečnost [1]) zakončená možnostmi využití rychlostních dat k dopravně inženýrským a bezpečnostním analýzám. Dále bude provedena statistická analýza dat [2] s interpretací výsledků ve vztahu k bezpečnosti.

Návaznost:

V návazné práci bude možné analyzovat časový a/nebo prostorový vývoj rychlosti. Na základě studia variací rychlosti a souvislostí s dalšími charakteristikami dopravního proudu bude možno nepřímo hodnotit bezpečnost vybraných míst [3].

Literatura:

 • [2] Hewson, P. (2008) Quantile regression provides a fuller analysis of speed data. Accident Analysis and Prevention, vol. 40, pp. 502-510.

Vedoucí: Ing. Jiří Ambros; Mgr. Martin Kyselý

Projekt: RVO SENZOR

Škola/fakulta: VŠB, UPA

Analýza dopravního chování se zaměřením na rozhodovací procesy jedince

Osnova:

Magisterská práce zaměřená na rozhodovací mechanismy při řešení časoprostorových úloh v kontextu dopravního chování. Student realizuje empirické šetření, kdy sleduje zároveň objektivní jevy – projevené dopravní chování (např. pomocí GPS trackeru) a zároveň se zaměřuje na detekování angažovaných rozhodovacích mechanismů (např. následný rozhovor). Cílem je vytvořit kognitivně-behaviorální model dopravního chování.

Návaznost:

Údaje získané v magisterské práci a zpracovaný model je možné přímo využít při tvorbě dynamického multi-agentního modelu. Zjištění o rozhodovacích mechanismy a plánování jedince povede k větší realističnosti připravovaného modelu.

Literatura:

 • [1] Timmermans H. (ed.), Progress in Activity-Based Analysis, Elsevier, Oxford, England, 2005.
 • [2] John H. M. and S. E. Page, (2007) Complex Adaptive Systems: An Introduction to Computational Models of Social Life, Princeton University Press.

Vedoucí: Mgr. Čeněk Šašinka

Projekt: RODOS

Škola/fakulta: všechny školy/zaměření na kognitivní psychologii či sociologii či ekonomii

Analýza rizikových faktorů na železničních přejezdech

Osnova:

Tématem práce je analýza rizikových faktorů, které přispívají k nehodovosti na železničních přejezdech. V rámci bakalářské práce by měla být provedena rešerše k tématu [1], především pak analýza dostupných dat [2].

Návaznost:

V rámci navazující diplomové práce by měla být dostupná data shromážděna, příp. doplněna terénním šetřením. Data by měla být analyzována s cílem identifikace hlavních rizikových faktorů. Dalším krokem analýzy by bylo vytvoření predikčního modelu nehodovosti [3].

Literatura:

 • [1] Slabý, P., Mondschein, P. Analýza bezpečnosti na železničních přejezdech. Silniční obzor 11/2007.
 • [2] Štefunka, F. (2009) Analýza bezpečnosti na železničních přejezdech. Diplomová práce, FD ČVUT.
 • [3] Saccomanno, F.F. a kol. (2003) Collision Prediction Models for Highway-Rail Grade Crossings in Canada. 82nd TRB Annual Meeting (www.ltrc.lsu.edu/TRB_82/TRB2003-000801.pdf).

Vedoucí: Ing. Jiří Ambros; Mgr. Zbyněk Janoška

Projekt: IDEKO

Škola/fakulta: VŠB, UPA

Aplikace agentních mikrosimulačních modelů při dopravním plánování

Osnova:

Magisterská práce zaměřená na ověření využitelnosti agentních mikrosimulačních modelů při hodnocení účinku dopravních opatření na dopravní chování obyvatel a dopravní systém. Součástí studie bude zpracování dat o dopravním chování obyvatel a sestavení modelu vybraného města/regionu.

Návaznost:

Na magisterskou práci je možné navázat studií porovnávající výstupy čtyř-stupňového modelu pro dopravní plánování a agentního modelu.

Literatura:

 • [1] Timmermans H. (ed.), Progress in Activity-Based Analysis, Elsevier, Oxford, England, 2005.
 • [2] John H. M. and S. E. Page, (2007) Complex Adaptive Systems: An Introduction to Computational Models of Social Life, Princeton University Press.

Vedoucí: Ing. Petr Šenk, Ph.D.

Projekt: DOPIKOT

Škola/fakulta: všechny školy/zaměření na aplikovanou matematiku

Ekonomické dopady plynofikace vozidel komunálních služeb

Anotace:

Zvyšující se ceny ropných produktů podporují snahu nahradit vozový park vozidly s alternativními pohony. Porovnejte základní vlastnosti a technické parametry rovnocenných nákladních vozidel komunálních služeb, poháněných vznětovými motory a plynovými zážehovými motory. Analyzujte současné provozní náklady stávajících vozidel využívaných v komunálních službách vybraného statutárního města. Na jejich základě stanovte předpokládané provozní náklady a celkové náklady vlastnictví (TCO) adekvátních vozidel poháněných stlačeným zemním plynem. Proveďte ekonomické porovnání variant postupné obměny vozového parku komunálních služeb vybraného města.

Literatura:

 • [3] SMÉKAL, Petr. Podpora veřejné hromadné dopravy ve Středočeském kraji s cílem její postupné ekologizace přechodem na alternativní druh paliva resp. pohonu : Studie proveditelnosti. [s.l.] : [s.n.], 2006. 104 s.
 • [4] SPITZLEY, David V., Darby E. GRANDE, Gregory A. KEOLEIAN a Hyung Chul KIM. Life cycle optimization of ownership costs and emissions reduction in US vehicle retirement decisions. Transportation Research Part D: Transport and Environment. 2005, roč. 10, č. 2, s. 161-175. ISSN 1361-9209.

Výzkumný program: Doprava a životní prostředí

Vedoucí: Ing. Libor Špička

Škola/fakulta: UPA/DFJP, MU/ESF

Hodnocení bezpečnosti komunikace dle plynulosti jízdy

Osnova:

V rámci bakalářské práce provede student vlastní měření a křivolakosti trasy pomocí GPS a následně tuto trasu vyhodnotí z hlediska bezpečnosti. K vlastnímu měření dostane zapůjčeno zařízení CDV a potřebnou literaturu (viz rešerše [1]). Náročnost práce spočívá zejména ve studiu zahraničních materiálů a vyhodnocení provedeného měření podle nastudovaných poznatků.

Návaznost:

V navazující diplomové práci je potom možné provést analýzu nehodovosti předmětné komunikace a navrhnout úpravy směrového vedení trasy v lokalitách identifikovaných v rámci bakalářské práce a to ve dvou variantách – nízkonákladová opatření a přestavba nebezpečných lokalit včetně odhadu nákladů (např. [2, 3]). K tomuto je opět možné využít zejména zahraniční literaturu (např. [4, 5]).

Literatura:

 • [1] Ambros, J., Valentová, V. Optimalizace směrových návrhových prvků pozemních komunikací: úvod do problematiky a příprava pilotní studie. Dopravní inženýrství 1/2012.
 • [2] Utváření bezpečných pozemních komunikací. CDV, 2008. ISBN 978-80-86502-69-4.
 • [3] Pasivní bezpečnost pozemních komunikací: zkušenosti z České republiky a ze zahraničí. CDV + VUT, 2007. ISBN 80-86502-72-4.
 • [4] Möglichkeiten zur schnelleren Umsetzung und Priorisierung straßenbaulicher Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit. Zpráva BASt V 185 + přílohy, 2009. ISBN 978-3-86509-945-7.
 • [5] McGee, H.W. a kol. (2006) Low-Cost Treatments for Horizontal Curve Safety. FHWA-SA-07-002.

Vedoucí: Ing. Jiří Ambros; Ing. Veronika Valentová

Projekt: RVO SMĚR

Škola/fakulta: VUT/FAST

Hodnocení bezpečnosti na základě měření charakteristik dopravního proudu

Osnova:

Charakteristiky dopravního proudu (rychlost, intenzita, hustota) lze využít k popisu chování proudu a jeho kvality (UKD) [1, 2]. Cílem bakalářské práce je syntéza příslušné teorie a popis možností praktické aplikace za účelem hodnocení bezpečnosti provozu.

Návaznost:

Cílem navazující práce bude využití dostupných profilových dat k určení vztahu mezi UKD a bezpečností [3, 4] platného v podmínkách ČR.

Literatura:

Vedoucí: Ing. Jiří Ambros; Ing. Jan Novák

Projekt: RVO SENZOR

Škola/fakulta: VUT/FAST

Kvantifikace zdrojů pevných částic pocházejících ze silniční dopravy

Anotace:

Cílem diplomové práce bude na základě měření úrovně znečištění ovzduší pevnými částicemi a vybranými organickými a anorganickými škodlivinami na modelových lokalitách provést kvantifikaci zdrojů těchto částic s využitím vybrané metody vícerozměrné statistické analýzy (analýza hlavních komponent, faktorová analýza apod.).

Literatura:

 • [1] HUZLÍK, J., LIČBINSKÝ, R., MIKUŠKA, P., Vojtěšek, M. Metodika identifikace zdrojů pevných částic a pouličního prachu statistickými metodami. CDV 2010. Metodika certifikovaná MŽP.
 • [2] MELOUN, M., MILITKÝ, J., 1998, Statistické zpracování experimentálních dat. 2. Vydání, East Publishing. Praha
 • [3] KUPKA, K. Analýza vícerozměrných dat a PCA, sborník Analýza Dat Bohdaneč, ISBN 978-80-904-053-2-5, str. 119-140.
 • [4] ADAMEC, V., POSPÍŠIL, J., LIČBINSKÝ, R. a kol. Metodický pokyn ke snižování prašnosti z dopravy v ČR. In Dopravná infraštruktúra v mestách : 7. medzinárodná konferencia, Žilina, 20. - 21. 10. 2010 [CD-ROM]. Žilina : Žilinská univerzita v Žiline v EDIS-vydavateľstve ŽU, 2010, s. 203 - 206. ISBN 978-80-554-0260-4.

Projekt: vav-quantemis

Výzkumný program: Doprava a životní prostředí

Vedoucí: RNDr. Jiří Huzlík

Škola/fakulta: UPA/DFJP, MU/PF, UPOL/PF

Měření silničního hluku - metoda malé vzdálenosti

Anotace:

Cílem diplomové práce bude na základě znalosti základních vlastností a parametrů metody malé vzdálenosti - The Close Proximity Metod - srovnat výhody s dalšími postupy pro porovnávání měření dopravního hluku na různých površích vozovek pro různé složení silniční dopravy sloužícími k vyhodnocení různých typů povrchů vozovek. Bude posouzena možnost využití výsledků pro trvale udržitelný rozvoj dopravy i snižování negativních účinků na životní prostředí a zdraví člověka díky účinnému omezení nadměrné hlukové zátěže ze silniční dopravy. Bude provedena analýza jednotlivých měřících zařízení – měřících přívěsů.

Literatura:

 • [1] ISO/CD 11819-2 Acoustics — Measurement of the influence of road surfaces on traffic noise — Part 2: The close-proximity metho. 2000.
 • [2] HÖJER, M., NILSSON N., A single Wheel trailer for tire/road noise measurements enabling both the CPX- and pass-by methods, ASA-EAA joint conference Acoustics’08 Paris, 2008. Printed in The Journal of the Acoustical Society of America, vol. 123, issue 5, ISSN 0001-4966.
 • [3] LEEUWEN, H., KOK, A., REUBSEAET, J., The uncertainty of acoustical measurements on road surfaces using the CPX-Method. In Inter-Noise 2007, Istanbul, Turkey, 2007.
 • [4] VALENTIN, J., MONDSCHEIN P., Možnosti snižování hlučnosti povrchu vozovek s využitím technologií asfaltových vrstev snižujících hlučnost. CIDEAS, České vysoké učení technické v Praze, Praha, 2006.
 • [5] KUDRNA, J., a kol., Asfaltové směsi snižující hlukové emise a zlepšující protismykové vlastnosti. In Asfaltové vozovky 2011, PRAGOPROJEKT, a.s., Praha, 2011, ISBN 978–80–903925–2–6.

Projekt: vav-hluk-ta

Výzkumný program: Doprava a životní prostředí

Vedoucí: Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D.

Škola/fakulta: UPA/DFJP, VUT/FA, VUT/FAST

Měření silničního hluku - statistická metoda při průjezdu

Anotace:

Cílem diplomové práce bude na základě znalosti základních vlastností a parametrů statistické metody při průjezdu - The statistical pass-by method - srovnat výhody s dalšími postupy pro porovnávání dopravního hluku na různých površích vozovek pro různé složení silniční dopravy sloužícími k vyhodnocení různých typů povrchů vozovek. Bude posouzena možnost využití výsledků pro trvale udržitelný rozvoj dopravy i snižování negativních účinků na životní prostředí a zdraví člověka díky účinnému omezení nadměrné hlukové zátěže ze silniční dopravy. Bude vypracována metodika pracovního postupu pro měření a zpracování získaných dat.

Literatura:

 • [1] ČSN ISO 11819-1 - Akustika - Měření vlivu povrchů vozovek na dopravní hluk - Část 1: Statistická metoda při průjezdu. Český normalizační institut, 2000.
 • [2] FEHRL, Study SI2.408210 Tyre/Road Noise + annexes, FEHRL report, 2006.
 • [3] FEHRL, Report on state-of-the-art of test methods, Seventh Framework Programme, FP7-217920, Netherlands, 2008.
 • [4] HAIDER, M., SANDBERG, U., Noise Classification Methods for Urban Road Surfaces, User manual: Measurement methods. European Commission DG Research, SILENCE, 2006.
 • [5] DÜRR, J., ZRZAVÝ, J., TREŠL, O., Snížení hluku z povrchu při použití speciální asfaltové směsi pro obrusnou vrstvu vozovek. Silniční obzor, Česká silniční společnost, říjen, 2011, ISSN 0322-7154.

Projekt: vav-hluk-ta

Výzkumný program: Doprava a životní prostředí

Vedoucí: Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D.

Škola/fakulta: UPA/DFJP, VUT/FA, VUT/FAST

Mikrosimulace dopravních konfliktů

Osnova:

Dopravní mikrosimulace lze využít k modelování výskytu dopravních konfliktů [1 – 3]. Klíčovým bodem je však kalibrace modelu [4] – aby konflikty předpovězené modelem odpovídaly skutečným konfliktům. Cílem bakalářské práce bude rešerše problematiky s nastíněním možností praktické aplikace.

Návaznost:

Dále lze navázat vytvořením modelu konkrétního místa a provedením mikrosimulace; následně srovnáním se skutečností a kalibrací modelu.

Literatura:

Vedoucí: Ing. Jiří Ambros; Ing. Jiří Apeltauer

Projekt: KONFLIKT

Škola/fakulta: VUT/FAST, UPA

Možnosti užití kamerových systémů na železničních přejezdech

Osnova:

Cílem práce by bylo bilancovat stávající zkušenosti s užíváním takových systémů na ŽP a návrhy na jejich rozvoj pro prevenci a represi.

Literatura

 • [1] The experiences and perceptions of heavy vehicle drivers and train drivers of dangers at railway level crossings; Jeremy Davey, Angela Wallace, Nick Stenson, James Freeman;
 • [2] Centre for Accident Research and Road Safety, Queensland, Australia, 2008 Violations at Gated Highway – Railroad Grade Crossings, P.J. Carlson, K. Fitzpatrick
 • [3] A comparison of friver behavior at railroad grade crossings with two different protection systems; F. Meeker, D. Fox, Ch. Weber, USA 1996
 • [4] Driver distraction – a factor in level crossing fatalities; P. Sochon, S. Davies; Australasian Railway Association

Vedoucí: Ing. Pavel Skládaný

Škola/fakulta: VUT, ČVUT, UPA

Návrh a podpora úprav legislativního prostředí pro zvýšení účinnosti postihu pachatelů přestupků na železničních přejezdech

Osnova:

Cílem práce bude návrh variant úprav relevantních legislativních předpisů pro zvýšení účinnosti postihu přestupců na železničních přejezdech z pohledu silničního provozu.

Literatura:

 • [1] The experiences and perceptions of heavy vehicle drivers and train drivers of dangers at railway level crossings; Jeremy Davey, Angela Wallace, Nick Stenson, James Freeman;
 • [2] Centre for Accident Research and Road Safety, Queensland, Australia, 2008 Violations at Gated Highway – Railroad Grade Crossings, P.J. Carlson, K. Fitzpatrick
 • [3] A comparison of friver behavior at railroad grade crossings with two different protection systems; F. Meeker, D. Fox, Ch. Weber, USA 1996
 • [4] Driver distraction – a factor in level crossing fatalities; P. Sochon, S. Davies; Australasian Railway Association

Vedoucí: Ing. Pavel Skládaný

Škola/fakulta: VUT, ČVUT, UPA

Návrh teoretického výpočtu ztrát z kongescí v silničním provozu

Návrh osnovy:

 • Zpracování přehledu stávajících zahraničních zdrojů
 • Teoretické pojetí kongesce a dopravy
 • Návrh matematicko-ekonomického aparátu
 • Ověření modelu, uvedení příkladu výpočtu

Vedoucí: Ing. Alena Daňková, alena.dankova@cdv.cz, tel: 549 429 360, mob: 602 363 846

Škola/fakulta: MU/ESF

Návrh výpočtu subjektivní škod způsobených dopravní nehodovosti na pozemních komunikacích

Návrh osnovy:

 • Rešerše tuzemských a zahraničních zdrojů (současná legislativa)
 • Teoretické pojetí škod (ztrát) způsobených dopravními nehodami
 • Návrh postupu výpočtu subjektivní škod

Vedoucí: Ing. Alena Daňková, alena.dankova@cdv.cz, tel: 549 429 360, mob: 602 363 846

Škola/fakulta: MU/ESF

Odhad atributů dopravního chování na základě dat z mobilních telefonů

Osnova:

Magisterská práce zaměřená na návrh a ověření metodiky pasivního sběru dat o prostorové mobilitě obyvatel a návrh algoritmů ke klasifikaci klíčových atributů dopravního chování (typ použitého dopravního prostředku, typ vykonávané aktivity).

Návaznost:

Na magisterskou práci je možné navázat studií, která bude zaměřena na detailní porovnání výstupů z pasivního sběru dat s daty získanými z průzkumů spočívajících na přímém dotazování.

Literatura:

 • [1] Juan de Dios Ortúzar, Luis G. Willumsen. Modelling Transport. 3rd Edition Chichester, UK: Wiley, 2001 499pp, ISBN: 978-0-471-86110-2.
 • [2] Nadine Schuessler and Kay W. Axhausen, Processing Raw Data from Global Positioning Systems Without Additional Information, 2009, Transportation Research Record: Journal of Transportation Research Board, Issue 2105, pp.28-36 (2009).

Vedoucí: Ing. Petr Šenk, Ph.D.

Projekt: DOPIKOT

Škola/fakulta: všechny školy/zaměření na aplikovanou matematiku

Optimalizace návrhu silniční komunikace z hlediska hlukové zátěže

Anotace:

Cílem diplomové práce bude vypracování optimálního návrhu silniční komunikace z hlediska hlukové zátěže, který bude akceptovat dopravní, akustické a stavební požadavky. V okolí navrhované komunikace bude modelována akustická situace prostřednictvím relevantního softwaru a analyzováno hlukové zatížení obyvatel. V problematických úsecích budou navržena vhodná protihluková opatření a simulován jejich vliv na zatížení dopravním hlukem. Výsledná varianta bude vybrána na základě posouzení vzhledem k výším hlukových hladin, ekonomické efektivnosti a dalším směrodatným kritériím.

Literatura:

 • [1] LÁDYŠ, L. a kol., Systémová podpora interaktivního ovlivňování vývoje hlukové situace v okolí dálnic a silnic I. třídy. Ekola group, spol. s r. o., Praha, 2006.
 • [2] Nařízení vlády č.272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
 • [3] ČSN ISO 1996-2 akustika, Popis, měření a posuzování hluku prostředí - Část 2: Určování hladin hluku prostředí. Český normalizační institut, 2009.
 • [4] STRIEGLER, R. a kol. Metodika plošného zklidňování dopravy - TEMPO 30. Průběžná zpráva, Brno, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2011, Příloha 2: Vyhodnocení dopadu navržených zón TEMPO 30 v ČR na provoz, obyvatelstvo a životní prostředí, část C2 – vyhodnocení dopadů na obyvatelstvo z pohledu životního prostředí, Modelování hlukové zátěže.
 • [5] CHOLAVA, R., KŘIVÁNEK, V., JEDLIČKA, J. Hluková studie města Kopřivnice - návrhová část. Studie, Brno, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2009. 91 s., 8 příl.

Projekt: vav-hluk-ta

Výzkumný program: Doprava a životní prostředí

Vedoucí: Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D.

Škola/fakulta: UPA/DFJP, VUT/FA, VUT/FAST

Procesní analýza evidence dopravních nehod

Osnova:

Tématem práce je analýza vzniku, evidování a zpracování nehodových dat [1 – 4] s ohledem na jejich obsah, kvalitu a objektivnost z pohledu dopravního inženýrství [5, 6]. Cílem bude získání přehledu o celém procesu a jeho kritické zhodnocení z hlediska objektivnosti dat a jejich využitelnosti k analýzám bezpečnosti silničního provozu [7].

Návaznost:

V rámci diplomové práce bude možné záběr práce rozšířit i o další množiny dopravně inženýrských dat [6, 8], příp. navrhnout systém jejich integrace a pilotně jej lokálně otestovat.

Literatura:

Vedoucí: Ing. Jiří Ambros; Ing. Jan Novák

Projekt: RVO VEOBEZ plus

Škola/fakulta: VŠB, UPA

Prověření možnosti využití městských kamerových systémů pro analýzu dopravních konfliktů

Osnova:

Tématem je prověření možnosti využití městských kamerových systémů (správci komunikací, Policie ČR ad. [1]) ke sběru dat pro analýzu bezpečnosti prostřednictvím dopravních konfliktů [2]. V rámci bakalářské práce bude provedena rešerše doplněná přehledem konkrétních možností (technických i administrativních), i s ohledem na automatizaci videodetekce [3 – 5].

Návaznost:

V navazující diplomové práci budou zjištěné skutečnosti z bakalářské práce ověřeny na případové studii. Výsledkem bude hodnocení místa s využitím dopravních konfliktů. Výsledky získané videoanalýzou mohou být srovnány s tradičními postupy [3, 6].

Literatura:

Vedoucí: Ing. Jiří Ambros; Ing. Jan Novák

Projekt: KONFLIKT

Škola/fakulta: ČVUT/FD, ČVUT/FSv, VŠB/FS, VŠB/FAST, UPA

Prověření potřebné délky sledování dopravních konfliktů

Osnova:

Česká literatura [1, 2] uvádí, že sledování dopravních konfliktů se většinou provádí po dobu jedné hodiny. Zahraniční zdroje však uvádí rozdílné hodnoty [3]. Cílem práce bude prověření vhodnosti této délky sledování. Student provede delší sledování na vybraném místě (např. 6 hodin ve 3 dnech po sobě) a vyhodnotí zjištěné rozdíly v rámci hodinových sledování.

Návaznost:

Dále lze navázat návrhem a prověřením metodiky, která zohlední ideální dobu sledování s uvážením zjištěných kladů a záporů stávajících přístupů.

Literatura:

Vedoucí: Ing. Jiří Ambros

Projekt: KONFLIKT

Škola/fakulta: ČVUT/FD, ČVUT/FSv, VŠB/FS, VŠB/FAST, UPA

Srovnání přístupů k hodnocení bezpečnosti

Osnova:

Student si vybere křižovatku a provede její hodnocení dvěma metodami: (1) na základě dopravních nehod [1], (2) na základě sledování dopravních konfliktů [2, 3]. Práce bude obsahovat rešerši, popis analýzy, její vyhodnocení a závěry. Cílem práce je srovnat klady a zápory obou přístupů.

Návaznost:

Dále lze navázat návrhem a prověřením takové metodiky, která vyjde ze zjištěných kladů a záporů obou zmíněných přístupů. Cílem je univerzální metodika hodnocení bezpečnosti [4].

Literatura:

 • [1] Andres, J. a kol. (2001) Metodika identifikace a řešení míst častých dopravních nehod. CDV. ISBN 80-902141-9-3.
 • [2] Kocourek, J. (2011) Metodika sledování dopravních konfliktů. ČVUT. ISBN 978-80-01-04752-1.
 • [3] Folprecht, J., Křivda, V. (2006) Organizace a řízení dopravy I. VŠB-TUO FS. ISBN 80-248-1030-1.
 • [4] Ambros, J. Jak měřit bezpečnost? Silniční obzor 3 a 4/2012.

Vedoucí: Ing. Jiří Ambros

Projekt: KONFLIKT

Škola/fakulta: ČVUT/FD, ČVUT/FSv, VŠB/FS, VŠB/FAST, UPA

Srovnání přístupů ke sledování dopravních konfliktů

Osnova:

Cílem práce je srovnání dvou přístupů ke sledování dopravních konfliktů: podle ČVUT [1] a podle VŠB-TU [2]. Student provede literární rešerši a vlastní sledování; na těchto základech pak srovná uvedené metody s cílem srovnání jejich kladů, záporů a vzájemných rozdílů.

Návaznost:

Dále lze navázat návrhem a prověřením univerzální metodiky sledování dopravních konfliktů s uvážením kladů a záporů stávajících metod. Téma lze dále rozšířit i o vyhodnocení dopravních konfliktů. Zde lze prověřovat např. způsoby výpočtu ukazatele konfliktnosti nebo volbu prahové hodnoty konfliktnosti při srovnávání lokalit.

Literatura:

Vedoucí: Ing. Jiří Ambros

Projekt: KONFLIKT

Škola/fakulta: ČVUT/FD, ČVUT/FSv, VŠB/FS, VŠB/FAST, UPA

Studie proveditelnosti k uvažovanému projektovému záměru (pořízení autobusového trenažeru)

Návrh osnovy:

 • Marketingová analýza (analýza konkurence, analýza tržního prostředí, definování cílové skupiny-odběratelů, marketingový mix)
 • Návrh managementu projektu
 • Technické řešení projektu
 • Finanční plán a analýza (nastavení finančního plánu, kalkulace bodu zvratu, hodnocení finanční efektivity projektu)
 • Analýza citlivosti
 • Řízení rizik (identifikace rizikových faktorů a kvalitativní posouzení jednotlivých rizik)

Vedoucí: Ing. Pavel Šmarda, pavel.smarda@cdv.cz, tel: 548 423 731, mob: 602 285 124

Škola/fakulta: MU/ESF

Těkavé organické látky v interiéru vozidla v různých režimech jízdy

Anotace:

Cílem diplomové práce bude měření obsahu těkavých organických látek, zejména benzenu a 1,3-butadienu, v ovzduší kabiny motorových vozidel, včetně ověření techniky měření nebo odběru vzorku. Měření budou prováděna na různých trasách a s různým způsobem ventilace uvnitř kabiny vozidla. Výsledky budou porovnány s limity pro vnitřní prostředí a s vnějšími koncentracemi. Na základě zjištěných výsledků budou odhadnuta zdravotní rizika pro přepravované osoby.

Literatura:

 • [1] Duffy B. L., Nelson A. F. Exposure to emissions of 1,3-butadiene and benzene in the cabins of moving vehicles and buses in Sydney Australia. Atmos. Environ. 1997; 31: 3877 –3885.
 • [2] Bauhof H., Wensing M. Standard test methods for the determination of VOCs and SVOCs in automobile interiors. In: Organic Indoor Air Pollutants, T. Salthammer (ed.), Wiley–VCH, Weinheim, 1999, pp. 105–115.
 • [3] Weisel C. P., Lawrik N. J., Lioy P. J. Exposure to emissions from gasoline within automobile cabins. J. Exposure Anal. Environ. Epidemiol. 1992; 2(1): 79 –96.
 • [4] Nielsen T., Jorgensen H. E., Larsen J. C., Poulsen M. City air pollution of polycyclic aromatic hydrocarbons and other mutagens: occurrence, sources and health effects. Sci. Total Environ. 1996;189:41– 9.
 • [5] Nauss K. M. Critical issues in assessing the carcinogenicity of diesel exhaust: a synthesis of current knowledge. Diesel exhaust: A critical analysis of emissions, exposure, and health effects. Cambridge, MA: Health Effects Institute; 1995.
 • [6] Jo W., Yu C. Public bus and taxicab drivers’ exposure to aromatic work-time volatile organic compounds. Envir. on Res. Section A 2001; 86: 66 –72.
 • [7] Jo W.-K., Choi S.-J. Vehicle occupants’ exposure to aromatic volatile organic compounds while commuting on an urban suburban route in Korea. J. Air Waste Manage Assoc. 1996; 46: 749 –754.

Projekt: rvo-d2-2012

Výzkumný program: Doprava a životní prostředí

Vedoucí: RNDr. Jiří Huzlík

Škola/fakulta: UPA/DFJP, UNOB/FME, TU-VŠB/FBI

Vliv dopravní dostupnosti periferních oblastí na jejich vylidňování

Osnova:

Magisterská práce zaměřená na analýzu vlivu dopravních podmínek území a jeho vlivu na případné negativní demografické trendy.

Návaznost:

Rozsáhlejší analýzy marginalizace venkovských regionů.

Literatura:

 • [1] Blažek, J., Uhlíř, D., 2002. Teorie regionálního rozvoje: Nástin, kritika, klasifikace. Praha: Karolinum, 211 p. ISBN 80-246-0384-5
 • [2] Drápela, E., 2011. Marginální oblasti na území ČR a jejich vývoj v prostoru a čase. Brno: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 218 p. ISBN 978-80-86502-36-6
 • [3] Hampl, M., Gardavský, V., Kühnl, K., 1987. Regionální struktura a vývoj systému osídlení ČSR. Praha: UK, 255 p.
 • [4] Jeřábek, M., Dokoupil, J., Havlíček, T. et al., 2004. České pohraničí: bariéra nebo prostor zprostředkování? Praha: Academia, 296 p. ISBN 80-200-1051-3
 • [5] Leimgruber, W., 1994. Marginality and marginal regions: problems of definition. In: Chang-Yi, C., Sue-Ching., S., Yin-Yuh, L. (eds.) Marginality and Development Issues in Marginal Regions. Taipei: IGU, pp. 1 – 18.
 • [6] Leimgruber, W., 2004. Between Global and Local: Marginality and Marginal Regions in the Context of Globalization and Deregulation. Aldershot: Ashgate, 321 p. ISBN 0-7546-3155-9
 • [7] Musil, J., Müller, J., 2006. Vnitřní periferie České republiky, sociální soudržnost a sociální vyloučení. Praha: CESES FSV UK, 2/2006, 52 p. ISSN 1801-1640
 • [8] Stopher, P., Stecher, Ch. (eds.), 2006. Travel Survey Methods: Quality and Future Directions. Elsevier, Oxford, 685 p. ISBN 978-0-08-044662-2<

Vedoucí: Mgr. Emil Drápela, Ph.D.

Škola/fakulta: MU/Geografický ústav

Vliv dopravy na koncentraci těkavých organických látek v ovzduší

Anotace:

Práce bude zaměřena na zjištění podílu těkavých organických látek v ovzduší pocházejících z dopravy. Jedná se o látky, které mají škodlivé účinky na zdraví člověka, případně se podílejí na vzniku fotochemického smogu (např. benzen, toluen, etylbenzen, xyleny). Budou měřeny průběhy koncentrací těchto látek v okolí vybraných komunikací s využitím kontinuálně (event. diskontinuálně) pracujícího měřicího zařízení, současně s intenzitou dopravy s rozlišením na jednotlivé kategorie vozidel. Dále bude provedeno měření na lokalitě nezatížené dopravou pro zjištění jejich pozaďových koncentrací. S využitím statistických metod bude proveden odhad podílu dopravy na celkovém znečištění ovzduší (korelace, regrese, apod.).

Literatura:

 • [1] Kirby, A.: Urban transport and the Environment. Elsevier. 2005
 • [2] Metodiky US EPA TO-1, TO 2, TO 3, TO 15, TO-14A, TO-17
 • [3] Meloun, M., Militký, J., 1998, Statistické zpracování experimentálních dat. 2. Vydání, East Publishing. Praha
 • [4] Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v aktuálním znění
 • [5] Vyhláška MPO č. 229/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pohonné hmoty pro provoz vozidel na pozemních komunikacích a způsob sledování a monitorování jejich jakosti v aktuálním znění
 • [6] Nařízení vlády č. 597/2006 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší v aktuálním znění

Projekt: vav-quantemis

Výzkumný program: Doprava a životní prostředí

Vedoucí: RNDr. Jiří Huzlík

Škola/fakulta: MU/Přírodovědecká, UPA/DFJP

Vliv charakteru prostředí na vnímání jedince a na jeho dopravní chování

Osnova:

Magisterská práce zaměřená na vytvoření obecné mentální mapy daného území. Student realizuje empirické šetření, jehož cílem je sledovat atributy objektů v prostředí a jejich vliv na vnímání a rozhodovací mechanismy při řešení časoprostorových úloh v kontextu dopravního chování. Součástí práce bude posouzení rozdílů v dopravním chování v případě kompletní informace a nekompletní informace ve formě mentální mapy.

Návaznost:

Navazující práce může spočívat v integraci mentálních map do agentních mikrosimulací pro dopravní plánování.

Literatura:

 • [1] Gould, P. a White, R. (1974). Mental maps. Harmondsworth, Penguin Books.
 • [2] ČERNOUŠEK, M. (1986). Psychologie životního prostředí. Praha: Horizont.

Vedoucí: Mgr. Čeněk Šašinka

Projekt: RODOS

Škola/fakulta: všechny školy/zaměření na kognitivní psychologii či geografii

Vliv kartografické metody vizualizace na vnímání a interpretaci zobrazovaného jevu

Osnova:

Magisterská práce zaměřená na evaluaci kartografických děl a detekci mechanismů angažovaných ve vnímání ovlivňující způsob interpretace zobrazovaných dat. Totožná prostorová data lze zobrazit alternativními kartografickými metodami, přičemž samotná forma zobrazení má výrazný vliv na to, jakým způsobem bude zobrazovaný jev či situace vnímána a interpretována. Student připraví experimentální výzkumný design na dostupném softwaru (např. MuTeP).

Návaznost:

V rámci magisterské práce mohou být evaluovány mapové podklady připravované pro praktické užití. Na magisterskou práci je možné navázat studií, která dané téma propracovává více do hloubky nebo popř. je možné realizovat sběr dat na specifické populaci např. pracovnících operačního střediska PČR. Vzhledem k objektivní povaze realizované výzkumné počítačové baterie je možné vždy plně kontrolovat kvalitu práce studenta a tím i přínos a spolehlivost získaných údajů.

Literatura:

 • [1] KONEČNÝ, Milan a Petr KUBÍČEK a Zdeněk STACHOŇ a Čeněk ŠAŠINKA (2011). The usability of selected base maps for crises management: users' perspectives. Applied Geomatics, 3, 189–198.
 • [2] ŠTĚRBA, Zbyněk a Zdeněk STACHOŇ a Čeněk ŠAŠINKA a Jiří ZBOŘIL a Šárka BŘEZINOVÁ a Václav TALHOFER. (2011). Evaluace kartografických znakových sad v kontextu osobnosti uživatele. Geodetický a kartografický obzor : odborný a vědecký časopis Českého úřadu geodetického a kartografického a Slovenského úradu geodézie a kartografie, 99/57(8), 173-182.

Vedoucí: Mgr. Čeněk Šašinka

Projekt: OPERA/RODOS

Škola/fakulta: všechny školy/zaměření na kognitivní psychologii či geografii

Vliv složení konstrukčních vrstev vozovky na kvalitu podzemních vod

Anotace:

Práce bude zaměřena na výběr indikátorů (škodlivin) možného znečištění prostředí způsobeného materiály použitými při stavbě vozovek a sledování koncentrace těchto indikátorů ve vodách, procházejících tělesem komunikace. Získané výsledky budou porovnány s příslušnými normami a budou sloužit jako vstupní data pro hodnocení zdravotních rizik dle metodik EPA.

Literatura:

 • [4] LIČBINSKÝ, R., SCHWARZOVÁ, M., PROVALILOVÁ, I. Kontaminace vod polutanty obsaženými v konstrukčních vrstvách vozovek : Závěrečná zpráva. Brno : Centrum dopravního výzkum, v.v.i., 2007. 15 s. Zadavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
 • [5] DAWSON, A. (Ed.) Water in Road Structures : Movement, Drainage and Effects. 1st ed. Germany : Springer, 2008, p. 107 - 147. ISBN 978-1-4020-8561-1.
 • [6] ENELL, A., GAUDEFROY V., HUZLIK, J., LICBINSKY R., McNALLY C., MOUILLET, V., QUINN A., WIK, O. Test Methods for Environmental Characterization of Reclaimed Asphalt. Report of the project No. SCP7-GA-2008-218747 „Re-road – End of life strategies of asphalt pavements.“ 2012, pp. 143.
 • [7] ENELL, A., McNALLY, C., WAYMAN, M., WIK, O., LICBINSKY, R., PARRY, T., ANDERSSON-SKÖLD, Y., RAABERG, J. Guide on Testing Methods for Environmental Characterisation. Report of the project No. SCP7-GA-2008-218747 „Re-road – End of life strategies of asphalt pavements.“ 2011, pp. 71.

Vedoucí: Mgr. Roman Ličbinský

Výzkumný program: Doprava a životní prostředí

Projekt: zahr-reroad

Škola/fakulta: UPA/DFJP, VUT/FAST

Vliv zimní údržby na znečištění půd v okolí komunikací

Anotace:

Cílem diplomové práce bude specifikace posypových materiálů standardně používaných k zimní údržbě komunikací na území ČR (zdrsňovací i rozmrazovací) a stručný popis jejich fyzikálně chemických vlastností. S využitím zákonů, norem a technických předpisů vymezit možnosti použití těchto materiálů k ošetření komunikací na našem území (běžné komunikace, komunikace ležící v ochranném pásmu vod nebo v oblasti se zvláštním režimem ochrany přírody). Na základě získaných poznatků z literatury bude popsáno znečištění půd v okolí komunikací chloridy. Bude proveden výběr cca dvou (tří) lokalit s vysokou intenzitou dopravy a častým užíváním chemických rozmrazovacích materiálů v zimním období a stanovena míra kontaminace půd chloridy na těchto lokalitách. Na základě získaných výsledků bude zhodnocen vliv chemických rozmrazovacích materiálů na půdy v okolí komunikací.

Literatura:

 • [1] Použití ovoce, trávy a zeminy ze silničních pozemků. Technický předpis č. 116. Brno: IMOS 1999.
 • [2] Vyhl. 104/1997 Sb. provádějící zákon o pozemních komunikacích. Praha: 1997.
 • [3] VYHNÁLEK V. a kol. Koncentrace chloridových iontů v půdách, povrchových a podzemních vodách v koridoru silnice I/20 České Budějovice – Vodňany v zimním období 2005/2006. EIA servis s.r.o. 2007

Výzkumný program: Doprava a životní prostředí

Vedoucí: RNDr. Jiří Huzlík

Škola/fakulta: UPA/DFJP, VUT/FAST

Vliv změn ve využívání příměstské krajiny na dopravu

Anotace:

Cílem diplomové práce bude na vybraném jádrovém městě (nad 20 000 obyvatel) a jeho příměstské zóně provést pomocí GIS nástrojů analýzu změn ve funkčním využívání urbánní a sub urbánní krajiny na základě dostupných topografických map a ortofotosnímků v několika dostupných časových řezech (v současnosti jsou celorepublikově dostupné od roku 2003 v tříletých intervalech). Získané výsledky vyhodnotit z hlediska stability krajiny, vývoje počtu obyvatelstva a změn v dopravních intenzitách na silnicích získaných ze Sčítání dopravy (2000, 2005 a 2010).

Pozn.: Téma lze v případě zájmu vypsat i vícekrát, přičemž každý ze studentů se bude zabývat jiným regionem.

Literatura:

 • [1] HAVLÍČEK, M., DOSTÁL, I. Projevy suburbanizace ve změnách využití krajiny v Jihomoravském kraji a zázemí města Brna. Acta Pruhoniciana, 2010 (94): 65-76. ISSN 0374-5651.
 • [2] MACKOVČIN, P. Land use categorization based on topographic maps. Acta Pruhoniciana, 2009 (91): 5–13.ISSN 0374-5651.

Projekt: vav-půda

Výzkumný program: Doprava a životní prostředí

Vedoucí: Mgr. Ivo Dostál; RNDr. Leoš Pelikán, Ph.D.

Škola/fakulta: MU/PF, UPOL/PF, UPA

kontakt

cdv

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

úvod   |   výzkumné programy   |   akce   |   vizualizace   |   tisk a média   |   kontakty   |   logo facebook
frantisek.vomacka@cdv.cz