EU OP

Akce: Zvýšení účinnosti kontroly povinností uložených dopravci a řidiči

18. 10. 2012 proběhl v sídle CDV další z řady kulatých stolů tentokrát na téma „Zvýšení účinnosti kontroly povinností uložených dopravci a řidiči“. Se svými příspěvky k tomuto tématu vystoupili tři výzkumní pracovníci CDV. V rámci jejich prezentace docházelo k mnohým diskuzím, sdělování zkušeností a příkladů z praxe. Mezi diskutované náměty patřilo např.:

  • Zaměření kontrolní činnost ve větší míře na dopravce, kteří provozují dopravu pro vlastní potřeby.
  • Prohloubení spolupráce zejména s ČMI a využívání poznatků AMS.
  • Metodiky pro kontrolu činnosti řidiče zpřístupnit nejen kontrolním orgánům, ale i správním orgánům.
  • Vytvoření pracovní skupiny složené z odborníků pro potřeby MD.
  • Opětovné zavedení možnosti blokové pokuty.
  • Jsou úředníci dostatečně informování o problematice ADR, zejména o změnách v legislativě?
  • Je bezpodmínečně nutné dodržovat místní příslušnost správního orgánu při prodlužování platnosti osvědčení o schválení vozidel ADR?
  • Jsou výroční zprávy vypracovány v dostatečné kvalitě, jsou vedením podniku uchovávány?
  • Ověření souladu skutečné přepravované látky se skutečností uvedenou v přepravním dokladu.

Kulatého stolu se zúčastnili zástupci municipální sféry, soukromé sféry (hl. autoškoly), akademické sféry a relevantní oborové organizace. Kulatého stolu se zúčastnilo více jak 30 osob. Snahou CDV bude identifikace dalších vhodných témat vedoucí k identifikaci a iniciaci nových oblastí aplikovaného výzkumu v dopravě.

Fotografie

Akce: Zvýšení účinnosti kontroly povinností uložených dopravci a řidiči #1 Akce: Zvýšení účinnosti kontroly povinností uložených dopravci a řidiči #2
Akce: Zvýšení účinnosti kontroly povinností uložených dopravci a řidiči #3 Akce: Zvýšení účinnosti kontroly povinností uložených dopravci a řidiči #4

Dokumenty

Prezentace

kontakt

cdv

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

úvod   |   výzkumné programy   |   akce   |   vizualizace   |   tisk a média   |   kontakty   |   logo facebook
frantisek.vomacka@cdv.cz